Huang, Shuying, Mingyang Ren, Donglei Wu, Yong Yang, Weiguo Wan, and Yingzhi Wei. 2024. “HRN: Haze-Relevant Network Using Multi-Object Constraints for Single Image Dehazing”. COMPUTING AND INFORMATICS 43 (2):266–294. https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_266.