Li, Jun, Chao Yan, Qinglu Hou, Weiwei Zhou, and Yin Gao. 2024. “Low-Light Image Enhancement via Weighted Fractional-Order Model”. COMPUTING AND INFORMATICS 43 (2):343–368. https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_343.