Ye, Xi-Ling, Hong-Bo Zhang, Li-Jie Yang, and Ji-Xiang Du. 2024. “Radical Constraint-Based Generative Adversarial Network for Handwritten Chinese Character Generation”. COMPUTING AND INFORMATICS 43 (2):482–504. https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_482.