Yu, Wei, Zonglin Li, Qinglin Liu, Yufan Chen, Shengping Zhang, and Jingbo Lin. 2024. “DifBFSR: Blind Face Super-Resolution via Conditional Diffusion Contraction”. COMPUTING AND INFORMATICS 43 (2):369–392. https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_369.