Wang, Xindong, Wei Liu, Zhaochuang Ou, Chun Yan, Man Qi, and Wenli Jia. 2022. “Research on UBI Auto Insurance Pricing Model Based on Parameter Adaptive SAPSO Optimal Fuzzy Controller”. COMPUTING AND INFORMATICS 41 (4):1078–1113. https://doi.org/10.31577/cai_2022_4_1078.