Yan, Chun, Lu Liu, Wei Liu, and Man Qi. 2022. “A Novel Data Analytic Model for Mining User Insurance Demands from Microblogs”. COMPUTING AND INFORMATICS 41 (3):689–713. https://doi.org/10.31577/cai_2022_3_689.