Wang, Pengwei, Caihui Zhao, Wenqiang Liu, Zhen Chen, and Zhaohui Zhang. 2020. “Optimizing Data Placement for Cost Effective and High Available Multi-Cloud Storage”. COMPUTING AND INFORMATICS 39 (1-2):51-82. https://doi.org/10.31577/cai_2020_1-2_51.