Liao, Xiuxiu, Kejia Bai, Qian Zhang, Xiping Jia, Shaopeng Liu, and Jin Zhan. 2020. “Image Super-Resolution Based on Sparse Coding With Multi-Class Dictionaries”. COMPUTING AND INFORMATICS 38 (6):1301–1319. https://doi.org/10.31577/cai_2019_6_1301.