Zhao, Yang, Guanfeng Liu, Kai Zheng, An Liu, Zhixu Li, and Xiaofang Zhou. 2017. “CAT: Context-Aware Trust-Oriented Worker Selection in Social Crowd”. COMPUTING AND INFORMATICS 36 (3):517-40. https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2017_3_517.