Liu, Jung-Chun, Yi-Li Huang, Fang-Yie Leu, Feng-Ching Chiang, Chao-Tung Yang, and William Cheng-Chung Chu. 2017. “Square Key Matrix Management Scheme in Wireless Sensor Networks”. COMPUTING AND INFORMATICS 36 (1):169-85. https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2017_1_169.