Wang, Yu, Zhenxing Wang, Liancheng Zhang, and Yazhou Kong. 2016. “Network Proactive Defense Model Based on Immune Danger Theory”. COMPUTING AND INFORMATICS 34 (5):1089-1112. https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/1141.