LIAO, Xiuxiu; BAI, Kejia; ZHANG, Qian; JIA, Xiping; LIU, Shaopeng; ZHAN, Jin. Image Super-Resolution Based on Sparse Coding with Multi-Class Dictionaries. COMPUTING AND INFORMATICS, [S. l.], v. 38, n. 6, p. 1301–1319, 2020. DOI: 10.31577/cai_2019_6_1301. Disponível em: https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2019_6_1301. Acesso em: 15 jul. 2024.