ZHAO, Yang; LIU, Guanfeng; ZHENG, Kai; LIU, An; LI, Zhixu; ZHOU, Xiaofang. CAT: Context-Aware Trust-Oriented Worker Selection in Social Crowd. COMPUTING AND INFORMATICS, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 517–540, 2017. Disponível em: https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2017_3_517. Acesso em: 21 jun. 2024.